Aktualności

Turniej Sołectw

Zapraszamy mieszkańców miasta i gminy do udziału w Turnieju Sołectw, który odbędzie się 21 lipca br., podczas obchodów Dni Sieniawy. Zgłoszenia drużyn dokonują sołtysi.

REGULAMIN TURNIEJU SOŁECTW O PUCHAR BURMISTRZA

§ 1 . Organizatorzy Organizatorem Turnieju Sołectw o Puchar Burmistrza jest Centrum Kultury, Sportu  i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa Adama Wosia.

§ 2. Cel 1) Integracja i aktywizacja mieszkańców Gminy Sieniawa 2)Poprawa jakości życia lokalnych społeczności poprzez zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Sieniawa, 3) Upowszechnianie kultury i sportu na terenach wiejskich, 4) Zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Sieniawa.

§ 3. Czas i miejsce Turniej Sołectw odbędzie się 21 lipca 2019 r. (niedziela) o godz. 1500, na stadionie miejskim w Sieniawie.

§ 4. Warunki uczestnictwa 1) Dostarczenie do organizatora karty zgłoszenia sołectwa w Turnieju do dnia 12 lipca 2019 r.                                                        2) Każde sołectwo zgłasza jedną drużynę, w skład której wchodzi 3 mężczyzn i 1 kobieta. Uczestnicy turnieju muszą mieć ukończone 18 lat. 3) Na karcie zgłoszenia można uwzględnić 2 zawodników rezerwowych (1 kobietę i 1 mężczyznę). 4) W wypadkach losowych dopuszcza się zmianę zawodnika w dniu rozgrywek, jednak wyłącznie za zgodą Organizatorów i z zachowaniem przyjętych zasad. 5) W zawodach biorą udział tylko mieszkańcy zameldowani na pobyt stały na terenie danego sołectwa. 6) Do poszczególnych konkurencji sportowych stosuje się ogólne przepisy sportowe dla danych dyscyplin sportowych. O szczegółach zawodnicy zostaną poinformowani przez sędziów przed rozpoczęciem zawodów. 7) Sołtys – lub wyznaczona przez niego osoba – jest odpowiedzialny za przygotowanie swojej drużyny do Turnieju. 8) Uczestnicy Turnieju Sołectw akceptując niniejszy regulamin, wyrażają jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w celach konkursowych. Możliwe formy rozpowszechniania wizerunku to: publikacje, Internet, prasa, film. 9) Uczestnik zawodów zobowiązany jest do podpisania oświadczenia, iż na własną odpowiedzialność podejmuje ryzyko związane ze startem i wysiłkiem podczas zawodów i nie będzie miał żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie wystąpienia u zawodnika jakiegokolwiek negatywnego następstwa udziału w zawodach. Złożenie oświadczenia jest warunkiem dopuszczenia do startu. 10) Uczestnicy Turnieju Sołectw przed przystąpieniem do zawodów muszą złożyć podpisane Oświadczenie o akceptacji niniejszego regulaminu w biurze CKSiR „SOKÓŁ” w Sieniawie najpóźniej do 12.07.2019 r.

§ 5. Zasady klasyfikacji 1) Za poszczególne konkurencje przyznawane są punkty. W konkurencjach na czas ilość przyznanych punków zależy od ilości drużyn. Za pierwsze miejsce drużyna otrzyma tyle punktów ile drużyn bierze udział w turnieju np. w przypadku 10 drużyn punktacja będzie wyglądała następująco: I miejsce – 10 pkt, II miejsce – 9 pkt, III miejsce – 8 pkt i tak dalej aż do ostatniego miejsca. Jeżeli drużyna nie ukończy konkurencji nie otrzymuje punktów. W konkurencjach, w których nie decyduje czas przyznaje się punkty 5 lub 0. 2) Punktacja jest stała dla wszystkich konkurencji niezależnie od ilości startujących drużyn. 3) Za dyskwalifikację lub nie wystartowanie w danej konkurencji sołectwo otrzymuje 0 pkt. 4) O ostatecznej klasyfikacji sołectw zdecyduje liczba uzyskanych punktów we wszystkich konkurencjach. 5) W przypadku remisu w ostatecznej klasyfikacji o miejscu zdecyduje dogrywka pomiędzy zainteresowanymi drużynami w dodatkowej konkurencji. 6) Wycofanie się z udziału w rozgrywkach skutkuje także rezygnacją ze wszystkich nagród przewidzianych w Turnieju Sołectw. 7) Wszystkie sołectwa biorące udział w Turnieju otrzymują pamiątkowe dyplomy, a za trzy pierwsze miejsca – puchary i nagrodę niespodziankę.

§ 7. Dyscyplina zawodów Zachowanie niezgodne z zasadami fair play może skutkować dyskwalifikacją w danej konkurencji, a nawet całkowitym wycofaniem drużyny z turnieju.

§ 8. Sprawy sporne 1) Sprawy sporne, nie ujęte w niniejszym Regulaminie, rozstrzygane będą na bieżąco przez Organizatorów. 2) Organizatorzy zawodów mają możliwość zastosowania indywidualnych regulaminów po uprzednim ogłoszeniu ich przed zawodami.

§ 9. Postanowienia końcowe 1) Wszelkie dodatkowe informacji odnośnie Turnieju Sołectw, można uzyskać w biurze CKSiR „SOKÓŁ” w Sieniawie, tel. 16 648 81 14, cksirsokol@sieniawa.pl 2) Poszczególne zawody odbędą się bez względu na pogodę, organizator zastrzega sobie prawo do skracania zawodów w razie wystąpienia niesprzyjających okoliczności losowych, które zagrażałyby życiu, zdrowiu zawodników lub wpłynęły w znaczącym stopniu na rywalizację (powodzie, gwałtowne wichury, silne burze itp.) 3) W razie wątpliwości Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji karty zgłoszenia z dowodem tożsamości. 4) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu.

                      

                      K

Skip to content