Regulamin

REGULAMIN OGÓLNY KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU SPORTOWEGO

(BASENU I HALI SPORTOWEJ) W SIENIAWIE
§1
Definicje
Ilekroć w niniejszym regulaminie będzie zwrot:
1. KOMPLEKS SPORTOWY- rozumie się przez to cały obiekt basenu i hali sportowej, (budynek wraz z parkingiem) zarządzany przez Centrum Kultury Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie
2. HALA SPORTOWA – rozumie się przez to całe pomieszczenie hali sportowej, zawierające pełnowymiarowe boisko sportowe o wymiarach 20 m x 40 m, wraz z trybunami dla publiczności oraz ciągi komunikacyjne pomiędzy wszystkimi pomieszczeniami.
3. HALA BASENOWA – rozumie się przez to całe pomieszczenie basenowe zawierające basen sportowy oraz ciągi komunikacyjne pomiędzy wszystkimi pomieszczeniami.
4. BASEN SPORTOWY – rozumie się przez to nieckę basenową o wymiarach 18 m x 9 m, głębokości od 1,2m – 1,9m podzieloną na 4 tory pływackie, przy każdym z torów znajduje się słupek do skoków, zwane także strefą dla umiejących pływać.
5. BLOK ODNOWY – rozumie się przez to pomieszczenie, w którym zlokalizowano saunę suchą i mokrą oraz komunikację z dojściem do natrysków i windy.
6. ZAPLECZE SANITARNE – rozumie się przez to wszystkie pomieszczenia (poza hala basenową i halą sportową), z których korzystają klienci po wejściu na halę sportową oraz przez bramkę wejściową na basen. Do nich należy: korytarz, szatnie, przebieralnie, natryski i toalety damskie i męskie.
7. STREFA MOKRA – rozumie się przez to wszystkie pomieszczenia wymienione w § 1 pkt. 3-6.
8. ZAPLECZE SPORTOWE – rozumie się przez to pomieszczenie sali fitness oraz siłowni.
8. PASKI – rozumie się przez to pasek kodujący elektronicznego systemu obsługi klienta wydawany w kasie obiektu, służący do rozliczania czasu pobytu na basenie oraz otwieranie szafek w szatniach damskich, męskich, i dla osób niepełnosprawnych.

§2
Przepisy ogólne

1. Kompleks sportowy jest własnością Miasta i Gminy Sieniawa.
2. Dokonanie opłat za pobyt w obiekcie oraz pobranie paska jest traktowane, jako potwierdzenie zapoznania się, akceptację i bezwzględnym przestrzeganiem zapisów regulaminów obowiązujących na całym kompleksie sportowym.
3. Obiekt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 21.00 (w godzinach od 8.00 do 15.00 wyłącznie dla szkół, od 16.00 do 21.00 osoby indywidualne, w soboty i niedziele od godz. 14.00 do 21.00. Wejścia na basen odbywają się do godz. 19.45. Klienci zobowiązani są do opuszczenia hali basenowej o godz. 21.45.
4. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie obiektu tylko pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich.
5. Faktury za usługi świadczone przez obiekt można otrzymać po uprzednim zgłoszeniu w kasie obiektu, do 3 miesięcy od daty sprzedaży usługi – na podstawie paragonu.
6. W obiekcie obowiązuje zachowanie porządku, czystości i spokoju.
7. Osoby korzystające z kompleksu sportowego w szczególności zobowiązane są do:
a. stosowania się do wszelkich znaków informacyjnych znajdujących się na terenie kompleksu
b. zarządzeń i komunikatów kierownictwa, pracowników obsługi i ratowników
c. dostosowania swoich planów aktywności do wieku, umiejętności, uwarunkowań zdrowotnych, zaleceń i przeciwwskazań medycznych.
d. użytkowania sprzętu z jego przeznaczeniem i odpowiednio do podejmowanej aktywności
e. bezzwłocznie informowania służb ratowniczych lub innych pracowników obiektu o zaistniałym wypadku lub innych zaistniałych zdarzeniach, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie
8. Kierownictwo obiektu zastrzega sobie prawo do rezerwacji obiektu lub jego części na zawody pływackie, inne imprezy sportowe, lub przez indywidualnych klientów, grupy zorganizowane czy stowarzyszenia.
9. Za bezpieczeństwo podczas zawodów oraz innych imprez sportowych odpowiedzialność ponosi ich organizator.

§3
Korzystanie z obiektu basenu

1. Z obiektu mogą korzystać osoby indywidualne i grupy zorganizowane (według wcześniej ustalonych terminów).
2. Personel może czasowo ograniczyć wstęp do obiektu ze względu na dużą ilość osób w nim przebywających.
3. Wejścia grupowe odbywają się wg odrębnego regulaminu i harmonogramu wejść.
4. DZIECI DO UKOŃCZENIA 5 ROKU ŻYCIA – 1 ZŁ/POBYT, DZIECI DO LAT 12 MOGĄ WEJŚĆ I KORZYSTAĆ Z OBIEKTU TYLKO POD OPIEKĄ I NADZOREM OSÓB PEŁNOLETNICH, KTÓRYCH TO OBOWIĄZUJE WYKUPIENIE BILETU WSTĘPU, w przypadkach spornych, klient zobowiązany jest przedstawić stosowne dokumenty dotyczące wieku dzieci.
5. Wchodzący do obiektu zobowiązani są do korzystania z szatni w holu głównym i pozostawiania tam okryć oraz zmiany obuwia zewnętrznego na czyste obuwie basenowe typu klapki, w których należy obowiązkowo chodzić w strefie mokrej, od momentu przekroczenia bramki przy kasie.
6. Pasek pobierany jest w kasie po wykupieniu biletu wstępu i zwracany zaraz do okienka kasowego po opuszczeniu strefy mokrej. Wykorzystywanie paska w inny sposób będzie traktowane jako złamanie regulaminów i taka osoba, zostanie pociągnięta do opłaty karnej w wysokości 50zł.
7. Opłata za pierwsze 60 minut pobytu w hali basenowej (bilet jednorazowy) pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi. Po przekroczeniu czasu podstawowego 60 minut dopłaty naliczane są wg cennika. Zdanie paska w kasie jest równoznaczne z rozliczeniem się i opuszczeniem strefy mokrej obiektu.
8. Opłata za czas pobytu w bloku odnowy rozpoczyna się po odczytaniu paska na czytniku bramki obrotowej wejściowej, a zakończa naliczanie czasu w chwili przystawienia paska do czytnika bramki wyjściowej. Czas pobytu na basenie w momencie korzystania ze strefy odnowy nie zatrzymuje się.
9. Uprawnienia do wstępu ulgowego klient. nabywa po okazaniu stosownych dokumentów
10. Za niewykorzystany bilet wstępu oraz w przypadku wydalenia klienta z obiektu z jego winy, uiszczone opłaty nie są zwracane.
11. Korzystanie z szafek ubraniowych w szatniach głównych umożliwia pasek wydawany w kasie.
12. Przed skorzystaniem z szafki ubraniowej w przebieralniach należy dokładnie zapoznać się z instrukcją jej obsługi, szczególnie w zakresie otwierania i zamykania, tzn. zgodności numeru na pasku z numerem szafki ubraniowej.
13. Zmiana bielizny w strój kąpielowy lub odwrotnie, odbywa się w kabinach przebieralni znajdujących się w szatniach damskich i męskich.
14 Wstęp na halę basenową możliwy jest tylko w stroju kąpielowym tzn.
a. czepek kąpielowy
b. kobiety- strój kąpielowy jednoczęściowy lub dwuczęściowy bez metalowych elementów
c. mężczyźni- kąpielówki przylegające do ciała bez kieszeni i metalowych elementów
d. dzieci do lat trzech mogą przebywać w wodzie wyłącznie w specjalnych pielucho-majtkach.
15. Przed wejściem na halę basenową, każda osoba jest zobowiązana do umycia całego ciała pod natryskiem z użyciem środka myjącego oraz przejścia stopami przez brodzik dezynfekcyjny.
16. Korzystający z WC zobowiązani są bezwzględnie, przed wejściem do hali basenowej, ponownie umyć ciało pod prysznicem.
17. W basenie sportowym obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów.
18. Indywidualne zajęcia nauki pływania mogą być prowadzone tylko przez osoby posiadające stosowne umowy z administracją obiektu.

§4
Działania służby ratowniczej

1. Dozorem służby ratowniczej objęta jest hala basenowa ( plaża )
2. W wyjątkowych sytuacjach, gdy w innym miejscu obiektu wydarzy się wypadek zagrażający życiu lub zdrowiu użytkownika obiektu, zespół ratowniczy udziela takiej osobie pomocy po wcześniejszym zabezpieczeniu klientów korzystających z hali basenowej.
3. Ratownikami są osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, noszące strój z napisem RATOWNIK.
4. Klienci obiektu są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom służby ratowniczej w obrębie bezpieczeństwa i porządku w obiekcie.
5. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz pogorszenie samopoczucia należy zgłaszać natychmiast służbie ratowniczej, lub obsłudze obiektu.
6. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest gwizdek ratownika lub komunikat nadawany z głośników przez radiowęzeł. Po usłyszeniu sygnału lub komunikatu należy natychmiast opuścić niecki basenów oraz wannę z hydromasażem, zaprzestać korzystania z atrakcji wodnych i oczekiwać na dalsze polecenia służby ratowniczej lub obsługi obiektu.
7. Jakiekolwiek korzystanie z hali basenowej po nakazie opuszczenia tych miejsc – jest zabronione.
8. Ratownik wodny , prowadząc działania ratownicze, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
§5
Zakazy i inne uregulowania obowiązujące w obiekcie

1. Zabrania się przebywania na terenie obiektu osobom obcym i niezatrudnionych po godzinach otwarcia.
2. Zabrania się wstępu do obiektu osobom po spożyciu alkoholu oraz innych środków odurzających.
3. Zabrania się pozostawiania dzieci bez opieki !
4. Całkowity zakaz obowiązuje w obiekcie:
a. palenia tytoniu, wnoszenia, spożywania, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających, psychotropowych itp.!
b. wnoszenia ostrych narzędzi
c. wprowadzania zwierząt i rowerów
d. wszczynania fałszywych alarmów
e. wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów
f. załatwiania potrzeb fizjologicznych do wody oraz w miejscach do tego nieprzeznaczonych
g. żucia gumy i spożywanie pokarmów w hali basenowej
h. dopuszczania się zachowań nieobyczajnych
i. używania detergentów i środków chemicznych innych niż kosmetyki do pielęgnacji ciała
j. używania wulgaryzmów
k. korzystanie z atrakcji wodnych w sposób niezgodny z ich użytkowaniem
l. zaśmiecanie i zanieczyszczanie pomieszczeń i niecek basenowych
m. niszczenia urządzeń i wyposażenia obiektu które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo klientów
n. stawania, siadania i leżenia na linach oddzielających tory pływackie
o. skakania do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika
p. biegania, popychania, krzyczenia, hałasowania oraz innych zachowań zagrażających bezpieczeństwu własnemu lub innych klientów
r. wchodzenia do wody wbrew zakazowi służby ratowniczej lub przy braku dyżuru ratowniczego oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej.
5. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje oraz zasady współżycia społecznego- w tym używając wulgaryzmów, stwarzające zagrożenia dla innych osób przebywających w obiekcie, także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb ratowniczych lub obsługi obiektu – mogą zostać usunięte z obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego lub cywilnego. Może też być wezwana Policja.
6. Ze względu na zasady zdrowia publicznego zabrania się korzystania z basenu i bloku odnowy osobom:
a. z chorobami skóry pod wszelką postacią ( korzystanie wymaga zaświadczenia od lekarza dermatologa lub o braku zakażalności choroby)
b. uczulony na środki odkażające
c. z chorobami układu wydalania
d. z plastrami zwykłymi i bandażami
e. z otwartymi skaleczeniami i ranami, których stan higieniczny odbiega od ogólnie przyjętych norm co stanowi zagrożenie dla otoczenia.
7. Służba ratownicza w/w przypadkach ma prawo nie zezwolić na kąpiel danej osoby.
8. Noszenie okularów lub soczewek kontaktowych odbywa się na własne ryzyko klienta. W przypadku przebywania w obiekcie w okularach korekcyjnych , okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadniecie i uszkodzenie. W przypadku zagubienia lub rozbicia soczewek należy natychmiast powiadomić dyżurującego ratownika.
9. Z uwagi na bezpieczeństwo i higienę, zaleca się używania klapek basenowych w całej strefie mokrej.

§6
Przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych
1. Kompleks jest całkowicie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
2. Opiekun osoby niepełnosprawnej ma obowiązek wykupienia biletu wstępu.
3. Opiekunem osoby niepełnosprawnej musi być osoba pełnoletnia, która wchodzi do obiektu i sprawuje ciągły nadzór nad podopiecznym, bez względu na to czy korzysta z usług obiektu czy nie.
4. Osoby niepełnosprawne korzystające z obiektu i poruszające się na wózkach, zobowiązane są przesiąść się na wózek inwalidzki znajdujący się w obiekcie.

§7
Odpowiedzialność
1. Za bezpieczeństwo osób przebywających w hali basenowej podczas kąpieli ogólnodostępnej odpowiedzialność ponoszą dyżurni ratownicy.
2. Osoby ze schorzeniami serca, zaburzeniami krążenia , równowagi, chorobami uszu oraz po przebytych dłuższych chorobach powinne uzyskać zezwolenie lekarskie na korzystanie z obiektu, korzystanie tych osób z obiektu na innych zasadach – na własną odpowiedzialność
3. W czasie imprez rekreacyjnych i zawodów sportowych odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ponosi organizator.
4. Zarządzający kompleksem nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu, o którym powiadomił klientów.
5. Zarządzający kompleksem nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni głównej i w szafkach basenowych.
6. Za szkody wyrządzone w obiekcie, odpowiedzialność ponosi sprawca tych szkód.
7. Za szkody wyrządzone przez nieletnich, odpowiedzialność ponosi ich opiekun prawny.
8. Zarządzający kompleksem nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszych regulaminów i instrukcji korzystania z atrakcji wodnych i nie wykonywania poleceń personelu obiektu.
9. Zarządzający kompleksem nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia strojów kąpielowych wynikłe z korzystania z urządzeń obiektu.
§8
Przepisy końcowe

1. Osoba, która zniszczy, zagubi, lub wyniesie poza obiekt pasek do szafki zostanie obciążona odpowiednio kwotą 50zł.
2. Niewłaściwe i wielokrotne złe zachowanie w stosunku do personelu obiektu łamanie przepisów zawartych w regulaminie pływalni jest naruszeniem niniejszego regulaminu i pociąga za sobą sankcje, aż do odmowy czasowego prawa korzystania z obiektu. Zastosowanie zakazu poprzedzone zostanie ostrzeżeniem wystosowanym przez obsługę obiektu.
3. O przerwach i terminach przewidywanych przerw w funkcjonowaniu pływalni, kierownictwo obiektu powiadamia klientów poprzez wywieszenie informacji na drzwiach wejściowych do obiektu lub przy kasie pływalni.
4. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje zarządzający obiektem, lub osoba przez niego upoważniona.
5. Skargi i wnioski należy składać u zarządzającego obiektem lub wpisywać do książki skarg i wniosków znajdującej się w kasie obiektu.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas nieokreślony.
Podstawa prawna z dnia 18.08.2011r. (Dz.U. Nr208, poz. 1240) o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

Skip to content