Aktualności

Napisz legendę o Sieniawie

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w konkursie „Legenda o gminie Sieniawa”. Dzięki Tobie Sieniawa może stać się miejscem, w którym dzieją się rzeczy niecodzienne, magiczne. Na autorów najciekawszych prac czekają nagrody.  

Szczegóły w regulaminie oraz w biurze CKSiR „Sokół” w Sieniawie, tel. 16 648 81 14.

Regulamin konkursu „Legenda o gminie Sieniawa”

§ 1

Organizator

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie.
 2. Konkurs trwa od 1 marca 2019 r. do 28 czerwca 2019 r.
 3. Patronat honorowy na konkursem objął Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa.
 4.  Cele konkursu:

– inspirowanie zainteresowań literackich młodzieży i dorosłych,

– pogłębianie świadomości uczestników dotyczącej tożsamości i dziedzictwa regionu,

– rozwijanie wrażliwości i  wyobraźni,

– zainteresowanie uczestników konkursu lokalną przyrodą, dziedzictwem kulturowym i historią miasta i gminy,

– poszerzenie wiedzy uczestników na temat tradycji, lokalnych wspomnień,

legend, przekazów rodzinnych i wydarzeń z naszego regionu,

– zachęcenie do kreatywności i oryginalnego ujęcia tematu,

– promowanie terenów Gminy Sieniawa.

§ 2

Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych  

w następujących kategoriach wiekowych:

kategoria I – uczniowie szkół  podstawowych,

kategoria II – uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych,

kategoria III – dorośli.

2. Zadaniem uczestników jest napisanie własnego opowiadania – legendy   o swojej miejscowości. W opisie należy wykorzystać motywy historyczne, zabytki, obiekty przyrodnicze i atrakcje turystyczne, charakteryzujące naszą gminę, uwzględniając opis określonego zabytku, miejscowości, ciekawostki turystycznej, elementu przyrody np. drzewo, głaz, rzeka itp., bądź osoby związanej z regionem.

3. Praca może zawierać wątki fikcyjne, humorystyczne w zależności od pomysłu autora.

4. Opowiadania – legendy nadesłane na konkurs powinny być pracami własnymi, indywidualnymi, wcześniej nie nagradzanymi oraz nie publikowanymi.

5. Praca konkursowa musi być podpisana imieniem i nazwiskiem jej autora i opatrzona tytułem.

6. Prace można dostarczyć w formie papierowego wydruku (A4) lub pracy napisanej ręcznie w sposób czytelny i przejrzysty. Objętość pracy nie powinna przekraczać 4 stron maszynopisu (czcionka  Times New Roman, wielkość czcionki 12, odstępy między wierszami 1,5).

7. Zgłoszenie do konkursu musi zawierać:

 – podpisaną przez uczestnika konkursu lub rodziców (opiekunów prawnych) w przypadku niepełnoletniego uczestnika konkursu Kartę – zgłoszenie (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu). Brak Karty Zgłoszenia będzie równoznaczny z brakiem możliwości udziału w konkursie.

– podpisane przez uczestników konkursu lub rodziców (opiekunów prawnych) uczestników konkursu pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeniesienie majątkowych praw autorskich, według załączonego wzoru (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu).

7. Zgłoszenia do konkursu można dokonać indywidualnie w biurze Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie ul. Kościuszki 4, w godz. pracy jednostki tj. pn.-pt. 7.30-15.30 lub drogą mailową na adres: cksirsokol@sieniawa.pl w tytule wpisując „Legenda o gminie Sieniawa”.

8. Prace dostarczone na konkurs i wszelkie prawa autorskie przechodzą na własność Organizatora – z zachowaniem nazwiska autora – i nie będą zwracane uczestnikom.

9. Przystąpienie do udziału w Konkursie i akceptacją niniejszego Regulaminu wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych w Karcie Zgłoszenia. W imieniu niepełnoletnich uczestników Konkursu zgody udzielają rodzice lub opiekunowie prawni.

§ 3

Założenia organizacyjne

 1. Prace należy dostarczyć do dnia 28 czerwca 2019 r. do godz. 15.30.
 2. Do rozstrzygnięcia konkursu Organizator powoła komisję konkursową.

Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień regulaminu rozstrzyga Organizator.

3. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.

4. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi najpóźniej do 31 lipca 2019 r. podane zostaną na stronie Organizatora www.cksirsoko.sieniawa.pl oraz Urzędu Miasta i Gminy www.sieniawa.pl

§ 4

Kryteria oceny prac

 1. Kryteria oceny prac:

– zachowanie charakterystycznych dla legendy elementów

– zgodność z tematem,

– poziom, oryginalność i walory literackie,

– poprawność językowa, stylistyczna, gramatyczna, interpunkcyjna      i ortograficzna.

2. Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa przyzna nagrody za najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej. Ilość wyróżnionych prac jest uzależniona od ilości prac zgłoszonych do konkursu. Jury ma prawo nie przyznać nagród poszczególnych kategoriach wiekowych jeżeli np. zgłoszone do konkursu prace nie spełniają kryteriów.

3. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołane.

4. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe. Dodatkowo wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

5. Ponadto przewiduje się publikację nagrodzonych i innych wybranych prac.

§ 5

 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie, ul. Koniuszki 4.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu, jego dokumentacji oraz w związku z wydaniem nagrody –  zgodnie  z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 3. Dane osobowe podawane są przez uczestników konkursu dobrowolnie, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.
 4. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, inaczej jest to dozwolone na podstawie odrębnie wyrażonej zgody.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikającej z wymienionych powyżej celów przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych.
 6. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Karta zgłoszenia
do konkursu „Legenda o gminie Sieniawa”
Imię i nazwisko uczestnika konkursu: ………………………………………………..
Tytuł pracy: ………………………………………………………………………………
Kategoria wiekowa: …………………………………………………………………….
Telefon: …………………………………………………………………………………
e-mail: ………………………………………………………………………..………..
……………………………..
Podpis uczestnika konkursu/ rodzica/prawnego opiekuna uczestnika konkursu
Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć z wizerunkiem przez organizatora konkursu, tj. Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie w celach związanych z konkursem, zgodnie z przepisami ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
……………………………………… ………………………………………..
Miejscowość, data Podpis uczestnika konkursu/ rodzica/prawnego opiekuna uczestnika konkursu

OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH
…………………………………………..……………..………………………………….
imię i nazwisko
………………………………….……………………………………………………….
adres
Ja niżej podpisany(a), oświadczam, że jestem autorem(ką) pracy konkursowej pt.
………………………………………………………………………………………….…..……
i dysponuję majątkowymi prawami autorskimi zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. (z późniejszymi zmianami) o prawie autorskim i prawach pokrewnych przenoszę na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie prawa autorskie.
Oświadczam, że:

– praca jest całkowicie oryginalna i nie zawiera żadnych zapożyczeń z innego dzieła, które mogłyby spowodować odpowiedzialność wydawcy; – praca nigdy wcześniej nie była publikowana; – prawa autorskie tej pracy nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem; – CKSiR ma prawo do dokonania w artykule koniecznych zmian, wynikających z opracowania redakcyjnego.
……………………………………………. …………………………..………………….
miejsce i data podpis autora


Skip to content