Aktualności

Konwersja cyfrowa w centrum kultury

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie znalazło się w gronie 200 domów, centrów i ośrodków kultury z całej Polski, które w ubiegłym roku otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu grantowego „Konwersja cyfrowa domów kultury”. W ramach tego programu realizujemy projekt „Bądź z nami on-line”.

Celem programu jest wyposażenie instytucji kultury w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i  rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych w społecznościach lokalnych poprzez kompleksowe szkolenia i doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online lub w sposób cyfrowy.

Realizacja projektu jest elementem działań wspierających instytucje kultury w związku z pandemią COVID-19 – wyposaża samorządowe instytucje kultury w  kompetencje pozwalające na przeniesienie standardowych działań do sieci lub ucyfrowienie działań statutowych i działań związanych ze współpracą ze społecznością lokalną, animacją kultury i edukacją kulturalną.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie otrzymało na realizację projektu środki w wysokości 96 500,00 zł. To mniej o 22 610,00 zł niż wnioskowaliśmy, dlatego musieliśmy zweryfikować wniosek i plan zakupów. Dzięki zapewnieniom ze strony samorządu udało zakupić się ze środków własnych sprzęt i akcesoria, z których musieliśmy zrezygnować w projekcie, a które były niezbędne do osiągnięcia założonego w projekcie celu.

W grudniu podpisana została umowa na zakup założonego  w projekcie wyposażenia, tj.: sprzętu do nagrywania obrazu i dźwięku oraz prowadzenia transmisji online, który umożliwi prowadzenie działań edukacyjnych i wydarzeń artystycznych online, a także system do transmisji danych audio przez Wi-Fi, który ułatwi osobom z niedosłyszącym odbiór kultury. Udało nam się już sfinalizować umowy i sprzęt zaplanowany we wniosku już dotarł do centrum kultury.

Warto dodać, że to pierwszy projekt realizowany samodzielnie przez sieniawskie centrum kultury. Otrzymanie tego dofinansowania to dla nas duży sukces, tym bardziej, że mamy świadomość, jak dużym zainteresowaniem cieszył się ten projekt – na 1221 złożonych wniosków dofinansowanie otrzymało 200 ośrodków, które otrzymały łączne dofinansowanie w kwocie 26 430 500 złotych.

Skip to content