Aktualności

Konkurs Piosenki Polskiej

Regulamin Konkursu Piosenki Polskiej w Sieniawie

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu Piosenki Polskiej w Sieniawie, zwanego dalej „Konkursem”, jest Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji “Sokół” w Sieniawie, zwane w dalszej części regulaminu „Organizatorem”. 2. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 19 lat z ternu gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza. 3. Konkurs odbędzie się 14 czerwca 2019 r. czerwca br. o godz. 17.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji “Sokół” w Sieniawie. Czas trwania konkursu zostanie ustalony na podstawie liczby zgłoszeń. 4. Cele konkursu: – zachęcenie dzieci i młodzieży do prezentacji swoich umiejętności wokalnych; – umożliwienie Uczestnikom występu na dużej scenie przed publicznością i jurorami; – zmotywowanie wykonawców do dalszego rozwijania zdolności muzycznych; – prezentacja i popularyzacja polskiej sceny muzycznej. 5. Konkurs jest ogłaszany za pośrednictwem strony internetowej www.cksirsokol.sieniawa.pl (zwanej dalej “Stroną Konkursową”). 6. Niniejszy regulamin jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu.

§ 2 Przebieg Konkursu                                                                                       

1. Podczas Konkursu Uczestnicy prezentują utwory w języku polskim (ze słowami i muzyką polskich autorów). 2. Każdy Uczestnik wykonuje jeden z dwóch zgłoszonych przez siebie utworów. Jury może prosić o prezentację drugiej piosenki. 3. Konkurs odbywa się w kategoriach: – soliści – w dwóch grupach wiekowych: 10-15 lat i 16-19 lat – grupy wokalne (max. 3 osoby). 4. Jury wybrane przez Organizatora oceni występy uczestników biorąc pod uwagę następujące kryteria: – umiejętności wokalne (warunki głosowe, czystość intonacyjna, dykcja); – interpretacja (oryginalność, zrozumienie i przekaz treści); – dobór repertuaru (wartości artystyczne, skala trudności, aranżacja utworu). 5. Jury, w przypadku nieosiągnięcia przez wykonawców odpowiedniego poziomu, zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia laureatów w danej kategorii. 6. Kolejność występów ustala Organizator. 7. Harmonogram z godzinami występów poszczególnych grup wiekowych ukaże się na Stronie Konkursowej oraz na miejscu eliminacji w dniu konkursu. 8. Lista wszystkich laureatów Konkursu ujętych w werdykcie Jury ukaże się na Stronie Konkursowej. 9. Ogłoszenie werdyktu Jury i wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w dniu konkursu – po jego rozstrzygnięciu.

§ 3 Uczestnictwo w Konkursie

1. W konkursie mogą wziąć udział osoby (zwane dalej “Uczestnikami”), które spełnią warunki określone w § 1 niniejszego Regulaminu oraz do dnia 31 maja 2019 r. przekażą prawidłowo wypełnianą Kartę Zgłoszenia do Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji “Sokół” w Sieniawie. 2. Kartę Zgłoszenia, która dostępna jest na stronie www.cksirsokol.sieniawa.pl oraz  w biurze Organizatora, należy wypełnić drukowanymi literami lub na komputerze i przekazać e-mailem (skan oryginału) na adres: cksirsokol@sieniawa.pl z dopiskiem “Konkurs Piosenki Polskiej” lub osobiście do biura CKSiR “Sokół” w Sieniawie. 3. Zgłoszenia do udziału w Konkursie można dokonać jedynie za pośrednictwem Karty Zgłoszenia. Osoby, które nie dostarczą Karty Zgłoszenia lub niepoprawnie ją wypełnią, nie będą mogły wziąć udziału w Konkursie. 4. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do: – dostarczenia akustykowi płyty z podkładem muzycznym w formacie mp3 lub audio nagrane na płytę CD lub pendrive minimum 15 minut przed rozpoczęciem przesłuchań konkursowych. Każda płyta powinna być opisana (imię i nazwisko wykonawcy, tytuł utworu – na danym nośniku powinien znajdować się tylko jeden utwór); – powiadomienia Organizatora o rezygnacji z uczestnictwa (najpóźniej jeden dzień przed Konkursem); – przestrzegania niniejszego regulaminu.

§ 4 Nagrody

1. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora. 2. Decyzje dotyczące nagród są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 5 Polityka prywatności

1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu, jego dokumentacji oraz w związku z wydaniem nagrody. 2. Akceptacja niniejszego Regulaminu przez Uczestników konkursu bądź rodzica/prawnego opiekuna Uczestnika Konkursu (w przypadku osób niepełnoletnich) jest równoznaczna ze zgodą na publikację wizerunku Uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w publikacjach dotyczących Konkursu oraz promocji Organizatora (zdjęcia, filmy, relacje pisemne).

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w związku     z niewystarczającą liczbą zgłoszeń lub ze względów niezależnych od Organizatora. 2. W przypadku nie spełnienia któregoś z postanowień Regulaminu, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu z przyczyn formalnych. 3. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu z Uczestników. 4. Wszelkie kwestie nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 5. W razie pytań lub niejasności Uczestnicy proszeni są o kontakt z Organizatorem Konkursu – Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji “Sokół” w Sieniawie, pn.-pt. w godz. 7.30 – 15.30, tel. 16 648 81 14, e-mail: cksirsokol@sieniawa.pl

KARTA ZGŁOSZENIOWA

KONKURS PIOSENKI POLSKIEJ – SIENIAWA 2019

IMIĘ I NAZWISKO ………………………………………………………………………..….

DANE KONTAKTOWE (ADRES, TELEFON) ………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………… …..

KATEGORIA …………………………………………………………………………………..

TYTUŁ PREZENTOWANEGO UTWORU ORAZ AUTORZY TEKSTU I MUZYKI

…………………………………………………………………………………………….………..……………………………………………………………………………………………….…….

CZAS PREZENTACJI ………………………………………………………………….…….

WYMAGANIA TECHNICZNE ………………………………………………………..……

…………………………………… ………………………………………………..

         Miejscowość, data                           podpis uczestnika lub rodziców

                                                                                                                    

            Oświadczam, że akceptuję warunki uczestnictwa określone w regulaminie Konkursu Piosenki Polskiej. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora konkursu, w celach związanych z konkursem, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

…………………………..                                         ……………………………………………Miejscowość, data                                      podpis uczestnika lub rodziców                                                                                                                         

Kartę zgłoszenia proszę wypełnić pismem drukowanym

Skip to content